Kontakt

Kategórie
 
 
 
 
 

Obchodné podmienky Slovalux.sk

Ustanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode slovalux.sk  je Asaler, spol. s r. o., Myslenická 253, 902 03  Pezinok.

2. Objednávateľom (kupujúcim) sa stáva každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) cez internetový obchod slovalux.sk.

3. Ak je zákazníkom resp. objednávateľom fyzická osoba – nepodnikateľ, je potrebné uviezť meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak je objednávateľom právnická osoba (živnostník alebo s.r.o.) je potrebné uviezť obchodné meno, adresu, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak sa líši od adresy doručenia.

4. Akceptáciou objednávky tovaru zo strany predávajúceho sa rozumie zaslanie potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou na emailovú adresu kupujúceho, pričom týmto potvrdením dochádza aj k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ však neručí zato, že cena tovaru, uvedená pri produkte, ktorý je predmetom objednávky v čase jej uskutočnenia je konečná, pretože táto závisí od zmien dodávateľských cien predmetného tovaru, prevádzkovateľ si teda vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru. Po uskutočnení objednávky budú na Vami zadaný e-mail odosielané notifikačné emaily,  informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Ak sa však kupujúci zaregistruje a vytvorí si zákaznícke konto, môže po prihlásení sledovať stav svojej objednávky kedykoľvek on-line priamo na stránke internetového obchodu. 

5. Miesto, kde kúpna zmluva nadobúda platnosť je sídlo (bydlisko alebo adresa doručenia) alebo miesto podnikania objednávateľa, ktoré uviedol v elektronickom formulári s objednávkou. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi s využitím tretej strany (t.j. zmluvným prepravcom alebo kuriérskou službou) alebo vlastnými prostriedkami alebo si objednávateľ na základe dohody s prevádzkovateľom tovar vyzdvihne v sídle prevádzkovateľa osobne. Dodaním tovaru sa rozumie jeho odovzdanie objednávateľovi alebo odoslanie tovaru  zmluvným prepravcom alebo kuriérskou službou. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo na tovar jeho dodaním pod odkladacou podmienkou uhradenia plnej výšky predajnej ceny uvedenej v objednávke a pod podmienkou uhradenia poplatkov spojených s dodaním tovaru objednávateľovi (t.j. poštovné a balné). Kým nepríde k prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, je objednávateľ povinný tovar bezpečne uschovať a označiť tak aby ho bolo možné  identifikovať a aby bolo jasné, že je ešte stále majetkom prevádzkovateľa.  

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi, po prijatí elektronickej objednávky najskôr ako je to možné, v rozmedzí dodacích lehôt, ktoré sú uvedené na stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že dodacie lehoty uvedené pri jednotlivých výrobkoch sú iba orientačné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania tovaru, ak si to vyžaduje jeho výroba alebo iné okolnosti. V prípade, že nie je možné dodať objednávateľovi kompletnú dodávku podľa objednávky v uvedenej dodacej lehote, prevádzkovateľ bezodkladne oboznámi objednávateľa so vzniknutou situáciou a stanoví náhradný predpokladaný termín doručenia objednaného tovaru alebo mu ponúkne doručenie adekvátnej alternatívy k predmetnému tovaru. V prípade, ak by mal objednaný tovar neštandardné rozmery a hmotnosť presahujúcu 30 kg, bude prevádzkovateľ riešiť platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. Objednávateľ súhlasí s použitím a poskytnutím svojich osobných údajov (meno / obchodné meno, adresa, telefón), ktoré sú potrebné na správne doručenie tovaru, tretej osobe (t.j. zmluvnému prepravcovi) a to v prípade, keď doručenie tovaru zabezpečuje zmluvný prepravca.

8. Pri doručený tovaru bude objednávateľovi odovzdaný doklad o prevzatí tovaru, ktorý plní taktiež funkciu dokladu o zaplatení tovaru v prípade dobierky. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s celkovou kúpnou cenou a DPH obdrží objednávateľ v elektronickej forme najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru, to však neplatí v prípade, keď je doklad priložený v balíku spolu s objednaným tovarom.

9. V prípade nezaplatenia a neprevzatia zásielky objednávateľom (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu vzniknutých škôd, netýka sa to však situácie kedy došlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Zmluvná pokuta v tomto prípade predstavuje minimálne hodnotu zaplateného poštovného a maximálne 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľ, ktorý zásielku neprevzal, obdrží e-mailovú správu so žiadosťou o vyjadrenie sa k ďalšiemu postupu pri riešení jeho objednávky. Objednávateľ je povinný odpovedať na takúto správu v lehote do siedmych dní odo dňa odoslania tejto správy. Ak sa však objednávateľ bude dožadovať opätovného odoslania predmetnej zásielky, bude mu doúčtovaný druhý manipulačný poplatok a poštovné na základe platného cenníka.  Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky uskutoční prevádzkovateľ až po  obdržaní celkovej sumy za tovar, vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s vybavením tejto objednávky, vopred. Pokiaľ objednávateľ na predošlú výzvu prevádzkovateľa v stanovenej lehote nebude reagovať, prevádzkovateľ bude nútený objednávku stornovať.

10. Objednávateľovi ako súkromnej osobe (nepodnikateľovi) zákon umožňuje odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. V tomto prípade je objednávateľ povinný kontaktovať prevádzkovateľa a zaslať mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy, s uvedením všetkých náležitostí kvôli správnej identifikácii objednávky, dátumu nákupu a bankového spojenia či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Predmetný tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady späť na adresu prevádzkovateľa (nie však formou dobierky), zásielka musí obsahovať originál dokladu o zaplatení. Ak si objednávateľ prevzal objednaný tovar osobne u prevádzkovateľa nemá nárok na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti objednávateľovi celú zaplatenú sumu za príslušný tovar náklady na jeho doručenie k odberateľovi nevynímajúc, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým, tým istým spôsobom akým bolo za tovar zaplatené, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. Ak si zákazník pri tvorbe objednávky zvolí iný spôsob doručenie ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia v ponuke, prevádzkovateľ má právu vrátiť objednávateľovi iba sumu ako za najlacnejší bežný spôsob doručenia. Ak vrátený tovar vykazuje známky poškodenia, používania, opotrebenia alebo je neúplný, prevádzkovateľ vráti objednávateľovi sumu zníženú o hodnotu relevantných škôd a to vo výške min. 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

11. Objednávateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak táto začala plniť so súhlasom objednávateľa v čase pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemá právo odstúpiť od zmluvy pri predaji výrobku zhotoveného podľa osobitných a konkrétnych požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Ceny tovaru uvedené v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky sú záväzné. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je jasne uvedené v popise produktu. Ceny tovarov sa určujú na základe platného aktuálneho cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť akciových cien je limitovaná skladovými zásobami alebo dobou trvania akcie, ktorá je jasne a zreteľne uvedená pri zvýhodnených produktoch alebo ich cenách.

13. Ak je objednávateľom osoba žijúca v zahraničí alebo osoba, ktorá sa aktuálne nachádza mimo územia SR, v takom prípade budú platobné a dodacie podmienky dohodnuté individuálne. V prípade objednávky doručenej do ČR, objednávateľ platí sumu za tovar a poplatky súvisiace s jeho dodaním v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk). 

14. Na všetok tovar, ktorý ponúka e-shop Luce.sk sa podľa zákona vzťahuje dvojročná záručná doba, ktorá začína plynúť zakúpením tovaru. Pri všetkých produktoch platí zásada, že záruka je možné uplatniť len na výrobné vady a nevzťahuje sa na iné poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, neodbornou manipuláciou či na vady spôsobené bežným opotrebovaním pri každodennom používaní. Na akciový na tovar, ktorý je poškodený alebo má poškodený obal a je z tohto  dôvodu ponúkaný za zvýhodnenú cenu a zákazník je s týmito vadami vopred oboznámený, sa dvojročná záručná doba nevzťahuje. Spôsob vybavenia reklamácie je riešený reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodania tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy doručenia zo strany  objednávateľa. Objednávateľ má povinnosť tovar pri jeho doručení detailne skontrolovať a potvrdiť doručovateľovi jeho prevzatie vlastnoručným podpisom na doklad o prevzatí tovaru. Pokiaľ pri preprave došlo k viditeľnému poškodeniu alebo zničeniu zásielky je objednávateľ povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa bez prevzatia zásielky. Reklamáciu za nedoručenie zásielky vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru pri preprave je v tomto prípade nutné uplatniť priamo u doručovateľskej služby. Reklamácie akéhokoľvek poškodenia tovaru pri preprave, prevzatie ktorého bez závad objednávateľ doručovateľovi potvrdil, nebudú prevádzkovateľom uznané za oprávnené a tým pádom z takejto reklamácie nebude poskytnuté žiadne plnenie.

16. Všetky elektronické objednávky vytvorené cez e-shop luce.sk  nie sú považované za záväzné, majú iba štatút návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Právo na zrušenie objednávky bez udania dôvodu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky má objednávateľ kedykoľvek pred uskutočnením expedície tovaru. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Povinnosťou prevádzkovateľa je poskytnúť možnosť dodania adekvátneho alternatívneho tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť ponuku alternatívnej náhrady a zrušiť objednávku predmetného tovaru. Ak už prišlo k úhrade kúpnej ceny alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar v lehote 15 kalendárnych dní, pokiaľ sa objednávateľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Po odoslaní objednávky alebo po registrácii môže objednávateľ obdržať správy o ponuke tovaru, akciových produktoch a službách predávajúceho. V každom takomto e-maili sa nachádza link na odvolanie doručovania týchto správ, objednávateľ môže teda kedykoľvek posielanie predmetných správ zastaviť.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy elektronickou formou zo strany objednávateľa nadobúda právoplatnosť až je potvrdením prevádzkovateľom. 

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 1. 1. 2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 











CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia